E – radio
TVΔικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
Επιλέξτε από την λίστα ραδιοφωνικούς σταθμούς

Σεπ 26 
Αποτέλεσμα εικόνας για Κατάταξη Νέων Θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων
 
Επιτέλους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Προσλαμβάνει Στρατιωτικούς Ιερείς.
Μετά από πολλά χρόνια και λόγω της Δημιουργίας αρκετών Κενών Στρατιωτικών Ιερέων, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στο οποίο ανήκει η Διεύθυνση Θρησκευτικού, μετά από Έγκριση του ΥΠΕΘΑ, προχωρά στην Πρόσληψη 13 Κληρικών Στρατιωτικών Ιερέων.
Σύμφωνα με την Προκήρυξη η οποία οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο, ο Διαγωνισμός για την Κατάταξη Κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, προς πλήρωση δεκατριών (13) κενών θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α' και Β' Τάξης αφορά τους Βαθμούς Λοχαγού και Υπολοχαγού.
Οι κενές Οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν με Ιερείς, που Μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή, μεταξύ των Υποψηφίων Αγάμων ή Εγγάμων Κληρικών, που φέρουν το Πρώτο ή Δεύτερο Ιερατικό Βαθμό (Διακόνου - Πρεσβυτέρου) και έχουν εκπληρώσει τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή Νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές.


Προσόντα υποψηφίων για Κατάταξη:
 
 
α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την Κατάταξή τους ως Αξιωματικοί, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας [Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α', 217)].


β. Να είναι πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Ορθοδόξου Σχολής του Εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το Κράτος ή Φοιτητές τούτων, εφόσον διανύουν τουλάχιστον το τρίτο έτος των Σπουδών, ή Απόφοιτοι Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) ή Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου (Ε.Ε.Λ.) ή Εκκλησιαστικού Γυμνασίου (Ε.Γ.), ή Ιερατικού Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.), όπως ορίζει ο Ν. 3432/2006 «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ Α', 14). Απ' αυτούς, όσοι έχουν Πτυχίο Ιδρύματος Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 2 υπο παρ.2β του ΝΔ 90/1973 ή Πτυχίο ισότιμο με εκείνα των ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, ονομάζονται Ιερείς Α' Τάξεως (Λοχαγοί) και οι υπόλοιποι Ιερείς Β' Τάξεως (Υπολοχαγοί).


γ. Να έχουν ορθή και υγιή Πίστη, ήθος σεμνό, βίο λιτό και γενικά Διαγωγή ανεπίληπτη.


δ. Να μην έχουν Καταδικασθεί για Πράξη που χαρακτηρίζεται από το Νόμο ως Κακούργημα, ανεξάρτητα αν αποκαταστάθηκαν, ή για κάποιο από τα Πλημμελήματα Κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδορκίας, για παράβαση των Νόμων περί προσβολών του πολιτεύματος και προδοσίας της Χώρας και προστασίας των Ελευθεριών των Πολιτών, χρήσεως Ναρκωτικών και λαθρεμπορίας ή για απόπειρα αυτών και ούτε να εκκρεμεί σε βάρος τους Ποινική Δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα.


ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί για βαρέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών (άρθρο 4 του ΝΔ 90/1973), Εκκλησιαστικά αδικήματα.


στ. Να είναι σωματικώς ικανοί (κατάλληλοι κατόπιν κρίσης της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις Διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητος των Στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του Στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως ισχύει σήμερα).


ζ. Να έχουν ηλικία μικρότερη των 45 ετών (Γεννηθέντες από την 1η Ιανουαρίου 1973 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α', 302). Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, που έχουν προβεί σε διόρθωση του Έτους Γέννησης με τη Διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3421/2005.


η. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα απαιτείται να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής της Αιτήσεως, όσο και κατά το χρόνο Κατατάξεως. Ειδικά το προσόν της Εκπληρώσεως των Στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της Νόμιμης Απαλλαγής από αυτές, το οποίο Αναγράφεται στην παράγραφο 2, πρέπει να συντρέχει μόνο κατά το χρόνο Κατάταξης.Υποβολή Δικαιολογητικών


α. Όσοι έχουν τα Νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να Καταταγούν στο Σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων, οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, με αποκλειστική τους ευθύνη στην ιστοσελίδα ( geetha.mil.gr ), όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη Έντυπο. 

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά, αλλά ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένη από τον Υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και υποβάλλεται Ταχυδρομικά (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) με συστημένη Επιστολή στο ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ/Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών (για το Διαγωνισμό των Στρατιωτικών Ιερέων) στη Διεύθυνση: «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Χολαργός Αττικής-ΣΤΓ 1020» μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), επισυνάπτοντας, τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

(1) Πιστοποιητικό του Αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος στο οποίο να έχει επικολληθεί φωτογραφία του Υποψηφίου, θεωρημένη από την εκδούσα Αρχή και στο οποίο να αναγράφεται η ηλικία του και να φαίνεται ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ή να προκύπτει η ιδιότητα του Ομογενούς.

(2) Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών τους ή Πιστοποιητικό της Σχολής τους.

(3) Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής για το Κανονικό και τη χρονολογία της Χειροτονίας τους και για το ήθος και τη Διαγωγή τους (παράγραφος 3γ ανωτέρω), καθώς και εάν έχουν ή όχι Καταδικασθεί για Εκκλησιαστικά Αδικήματα.

(4) Πιστοποιητικό του Εισαγγελέως Εφετών του Τόπου Κατοικίας τους, στο οποίο να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους Ποινική Δίωξη.

(5) Πιστοποιητικό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών του Τόπου Κατοικίας τους στο οποίο να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους Ποινική Δίωξη.

(6) Το Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από την Αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται, από την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α21/20562/01-08-2013 ΚΥΑ Εθνικής Άμυνας - Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β', 1881) και το Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α', 102) αντίστοιχα.

(7) Βεβαίωση Αποδοχών από την οποία να προκύπτει ως Φορέας Μισθοδοσίας τους το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β. Οι Υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα Δικαιολογητικά τους να είναι πλήρη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, η Επιτροπή Ελέγχου των Δικαιολογητικών θα Ανακοινώσει την Κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή Δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα ( geetha.mil.gr ) μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2017. 


Οι υποψήφιοι με τα ελλιπή Δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης της κατάστασης με τα ελλιπή Δικαιολογητικά (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, Δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής).


γ. Επισημαίνεται ότι, η μη προσκόμιση από τους υποψήφιους των ελλειπόντων Δικαιολογητικών στην αναγραφόμενη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία Αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες.

δ. Για λόγους ομοιομορφίας και Ασφάλειας των Δικαιολογητικών, αυτά να είναι τοποθετημένα σε πλαστικό διαφανή φάκελο με έλασμα και σύμφωνα με την καθοριζόμενη σειρά.

ε. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές Αιτήσεις Συμμετοχής.

στ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικαίωμα να κάνει Επαλήθευση της Γνησιότητος όλων των Δικαιολογητικών ή Πιστοποιητικών των Επιτυχόντων σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α', 61).
Σε περίπτωση που μετά την Κατάταξή τους αποκαλυφθεί, ότι κατετάγησαν με βάση ψευδή ή Ανακριβή Δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται και θα ενημερώνεται ο Αρμόδιος Εισαγγελέας.το όνομα σου*

διεύθυνση email*

σχόλια*
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Κωδικός επικύρωσης*
 
σχόλιο σημείωσηΟι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Ουράνιες Σκέψεις

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑναζήτησηΑΡΧΕΙΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρα

Ορθόδοξοι προορισμοίΔιαφημίσεις