E – radio
TVΔικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
Επιλέξτε από την λίστα ραδιοφωνικούς σταθμούςΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
Συνεργασία στο Διαδικτυακό Τόπο Ενημέρωσης και Επικοινωνίαςαρχεία ανα μήνα : ΙΟΎΛΙΟΣ 2016


Ιού 22 
 
 
 
Ὕμνον εὐχαριστίας ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι προσκυνουμένῳ Θεῷ, τῷ ἀξιώσαντι ἡμᾶς συνελθεῖν κατά τάς ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς ἐπί τό αὐτό ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ, τῇ ἁγιασθείσῃ ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καί τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Τίτου, τοῦ «γνησίου τέκνου κατά κοινήν πίστιν» (Τίτ. α’, 4), καί, Ἁγίου Πνεύματος ἐπινεύσει, περαιῶσαι τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, συγκληθείσης ὑπό τῆς Α. Θ Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συμφρονούντων τῶν ...

πλήρες...

Ιού 22 
 
 
 
Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης,τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων.
«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱόν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόλυται, ἀλλ’ ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ’, 16). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ζῇ «ἐν τῷ κόσμῳ», ἀλλά δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. ιζ’, 11 καί 14-15). Ὁ ...

πλήρες...

Ιού 22 
 
 
I. Ὁ Ὀρθόδοξος Γάμος

Ὁ θεσμός τῆς οἰκογενείας εὑρίσκεται σήμερον ὑπό τήν ἀπειλήν τῆς ἐκκοσμικεύσεως ὡς ἐπίσης καί τοῦ ἠθικοῦ σχετικισμοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει τήν ἱερότητα τοῦ γάμου ὡς μίαν θεμελιώδη καί ἀδιαμφισβήτητον διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ ἕνωσις μεταξύ ἀνδρός καί γυναικός εἶναι μία ἀπαραίτητος προϋπόθεσις.
Ὁ γάμος θεωρεῖται εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὡς ὁ ἀρχαιότερος θεσμός θείου δικαίου, διότι εἰσήχθη συγχρόνως πρός τήν δημιουργίαν τῶν πρώτων ἀνθρώπων, τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας (Γεν. β’, ...

πλήρες...

Ιού 20 
 
 
 
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἠσχολήθη περί τό θέμα τῆς κανονικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς. Οὕτω, συνεζήτησε τά ὑπό τῆς Δ’ Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ, 2009)καί ὑπό τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν (21-28 Ἰαν. 2016) παραπεμφθέντα αὐτῇ σχετικά κείμενα περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς καί περί τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων ἐν αὐτῇ, ἐγκρίνασα αὐτά μετά τινων μικρῶν τροπολογιῶν, ἔχουν δέ ὡς ἀκολούθως:
Διεπιστώθη ὅτι ἀποτελεῖ κοινήν βούλησιν πασῶν τῶν ...

πλήρες...

Ιού 20 
 
 

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἠσχολήθη περί τό θέμα «Τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ». Οὕτω, συνεζήτησε τά ὑπό τῆς E’ Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ, 10-17 Ὀκτώβριος 2015) παραπεμφθέντα αὐτῇ σχετικά κείμενα, ἐγκρίνασα αὐτά μετά τινων μικρῶν τροπολογιῶν, ὡς ἀκολούθως.
Τά ἀπασχολήσαντα τήν Σύνοδον θέματα τοῦ κειμένου ἀνεφέρονται: α) εἰς τήν ἔννοιαν, τό περιεχόμενον καί τά ποικίλα σχήματα τοῦ θεσμοῦ τοῦ Αὐτονόμου, β) εἰς τάς προϋποθέσεις τοπικῆς τινος Ἐκκλησίας διά νά ζητήσῃ τήν ...

πλήρες...

Ιού 20 
 
 
 
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οὖσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἐν τῇ βαθείᾳ ἐκκλησιαστικῇ αὐτοσυνειδησίᾳ αὐτῆς πιστεύει ἀκραδάντως ὅτι κατέχει κυρίαν θέσιν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προωθήσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεμελιοῖ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ γεγονότος τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐπί τῆς κοινωνίας ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι καί τοῖς μυστηρίοις. Ἡ ἑνότης αὕτη ἐκφράζεται διά τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καί τῆς πατερικῆς ...

πλήρες...

Ιού 20 
 
ΗΜΕΡΑ 1
 
 
Ἡ Νηστεία εἶναι θεία ἐντολή (Γεν. β’, 16-17). Κατά τόν Μ. Βασίλειον, «συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος· Νηστεία γάρ ἐν τῷ παραδείσῳ ἐνομοθετήθη» (Περί νηστείας, 1, 3. PG 31, 168A). Εἶναι μέγα πνευματικόν ἀγώνισμα καί ἡ κατ’ ἐξοχήν ἔκφρασις τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως στοιχοῦσα εἴς τε τά ἀποστολικά θεσπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας καί εἰς τήν καθ’ ὅλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν ὑψίστην ἀξίαν τῆς νηστείας διά τόν πνευματικόν βίον τοῦ ...

πλήρες...

Ιού 20
Δημοσιεύτηκε από Ουράνιες Σκέψεις στις 20.07.16 05:15 ως Τυπικόν Agios-SavvasdiaXriston-Salos-835-1-571x1024
 
 
Ο Όσιος Σάββας, ο οποίος επί μακρόν ασκήτευσε στην Εύβοια, σε μια πλέον δύσβατη πλαγία της Δίρφυος, μη γνωριζόμενος σχεδόν από κανέναν και τρώγοντας επί 2 έτη ακρόδρυα, τιμάται ιδιαίτερα, κυρίως στο χωριό Κούτουρλα, όπου πολλοί κάτοικοι φέρουν το όνομά του.
Έχουμε τη χαρά σήμερα να δημοσιεύσουμε την Ακολουθία του, που συνέθεσε με επιμέλεια και ζήλο ο Δόκιμος Υμνογράφος  κ. Χαράλαμπος Μπούσιας.


Το κείμενο της Ιεράς Ακολουθίας θα το βρείτε στο παρακάτω link
 
 
 http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2016/06/savvdxrsal.pdf
 


Ιού 20 
 
batopaidinoi-agioi2
 
 
Η Σύναξη των Βατοπαιδινών Αγίων τιμάται πανηγυρικά κατ’ έτος στις 10 Ιουλίου (23 Ιουλίου).

 
 

Για την Ιερά Ακολουθία βλέπε στο παρακάτω link.
 

http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2016/07/akoloythia-batopaidinon-agion.pdf
 
 
 


Ιού 20
Δημοσιεύτηκε από Ουράνιες Σκέψεις στις 20.07.16 04:11 ως Ελλάδα 
 
dramaspaulos
 
 
 
 


Ιού 20 
 
 
 
Την έκπληξη πολλών Βουλευτών προκάλεσε ένας φάκελος που βρήκαν στις θυρίδες τους, στο Κοινοβούλιο. 
Αποστολέας ήταν ο « Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος  κ.κ. Ιερώνυμος».
Ανοίγοντας το φάκελο οι Βουλευτές έβρισκαν ένα βιβλίο και ένα φυλλάδιο. Το βιβλίο, που έγραψε ο ίδιος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, έχει τίτλο «Η απάντηση της Εκκλησίας στα μυθεύματα του αντικληρικαλιστικού λαϊκισμού» και έρχεται σε απάντηση βιβλίου του Συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου. 
Το φυλλάδιο είναι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και παραθέτει, ...

πλήρες...

Ιού 20 
 
 


Ιού 12 
Ο "Αρχοντάρης" του Oσίου Παϊσίου,  κ. Ανέστης Μαυροκέφαλος, θυμάται περιστατικά
από το προορατικό χάρισμα του Γέροντος και ειδικότερα για την έλευση των Προσφύγων.
 


Ιού 11
Δημοσιεύτηκε από Ουράνιες Σκέψεις στις 11.07.16 17:25 ως Ορθοδοξία – Θεολογικά και Εκκλησιαστικά Θέματα 
 
 
 
Με ιδιαίτερα οξείς τόνους αναφέρθηκε στα Μνημόνια, στους δανειστές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος  κ.κ. Ιερώνυμος.
«Η Ελλάδα δέχεται τραχύ εκβιασμό από τους δανειστές της» είπε στην Πανθρακική Ιερατική Σύναξη και πρόσθεσε: «Μας πνίγουν, μας οδηγούν σε ασφυξία μέχρι να επιτύχουν την πλήρη παράδοση». 
Όπως είπε «τα Μνημόνια δεν είναι καινούριο φαινόμενο, τα έχουμε ξανασυναντήσει στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας».
Ο Μακαριώτατος σημείωσε ότι «η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του ...

πλήρες...

Ιού 10 
Χορός κουτλουμουσιανών Πατέρων ψάλει το «Άξιον εστίν»
του Χαραλάμπους Παπανικολάου σε ήχο πλ. δ' ,
στο οποίο ευαρεστούνταν ο Όσιος Παΐσιος, στην Αγρυπνία
προς τιμήν και Μνήμη του Οσίου Παϊσίου
στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.
 


Ιού 10 
 
metaekkosmikeusi
 
 
 
 
Σκέψεις καί προτάσεις γιά τή θέση καί τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στόν δημόσιο χῶρο.
 

ΣΧΗΜΑ 14 Χ21 - ΣΕΛ. 288 - ΤΙΜΗ: 12 €
ISBN: 978-960-9550-81-9

 

Τό ἀνά χεῖρας βιβλίο ἀπαρτίζεται ἀπό πέντε κείμενα πού συζητοῦν τό ἐρώτημα τῆς θέσης καί τῆς μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν χριστιανῶν στόν δημόσιο χῶρο.
Ἡ συγγραφή του ἐπιχειρεῖται στό πλαίσιο μιᾶς μακροχρόνιας καί ἄγονης ἀντιπαράθεσης μεταξύ ἀφενός ὅσων προωθοῦν τήν πλήρη ἐκκοσμίκευση τοῦ κράτους καί τοῦ δημόσιου χώρου καί ἀφετέρου ὑπερσυντηρητικῶν «ἐκπροσώπων» ...

πλήρες...

Ιού 10
Δημοσιεύτηκε από Ουράνιες Σκέψεις στις 10.07.16 04:11 ως Ελλάδα 
 
sikis
 
 
Μετά από εξαντλητική ακροαματική διαδικασία, με αθωωτική πρόταση του Εισαγγελέως έδρας και ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Μυτιλήνης της 30/06/2016, ΑΘΩΩΘΗΚΕ ο Αρχιμανδρίτης  π. Κύριλλος Συκής, διότι ουδέν προέκυψε εις βάρος του, για τα όσα του αποδίδονταν ως ηθικός αυτουργός, σύμφωνα με Μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του αλλά και κατά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ικονίου Μ. Ασίας  κ.κ. Θεόληπτου, για συκοφαντική δυσφήμηση δια του Τύπου και απλή συκοφαντική δυσφήμηση, προ τριετίας ο Ηγούμενος της Ιεράς ...

πλήρες...

Ιού 10
Δημοσιεύτηκε από Ουράνιες Σκέψεις στις 10.07.16 03:56 ως Ελλάδα 
ierodidaskaloi-4
 
 
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μυστρά η ετήσια Πανελλήνια Συνάντηση Ιεροδιδασκάλων, που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροδιδασκάλων «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ».
Στη συνάντηση πήραν μέρος 35 Ιεροδιδάσκαλοι με τις οικογένειές τους από διάφορα διαμερίσματα της Ελλάδος, όπως Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη.
Κορύφωση του πλούσιου τριήμερου προγράμματος αποτέλεσε η Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Καστροπολιτεία του Μυστρά.
Σε αυτή Συλλειτούργησαν εννέα Ιεροδιδάσκαλοι αντιπροσωπευτικά, ενώ οι υπόλοιποι έψαλλαν στο ...

πλήρες...

Ιού 10
Δημοσιεύτηκε από Ουράνιες Σκέψεις στις 10.07.16 03:43 ως Ορθοδοξία – Θεολογικά και Εκκλησιαστικά Θέματα 
 
  
Η Βίβλος της πίστης μας, η Βίβλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δοσμένη για παιδιά.Αντίθετα με ό,τι ενδεχομένως πιστεύεται, μια Βίβλος για παιδιά δεν στοχεύει στο να «διασκεδάσει» ή να «διαπαιδαγωγήσει» τα παιδιά με κάποιες διδακτικές ιστοριούλες τέτοιες μπορεί να συναντήσει κανείς και σε άλλα βιβλία.
Πρώτιστος στόχος και έγνοια μιας έκδοσης της Βίβλου για παιδιά είναι να φέρει την παιδική ψυχή κοντά στην αλήθεια της πίστης στον Θεό και να την εξοικειώσει με τις αρχετυπικές εκείνες ...

πλήρες...

Ιού 9 
Οι ιδρυτές και καθηγητές του «Σχολείου Ψαλτικής» Κωνσταντίνος Μπουσδέκης και Κωνσταντίνος Φωτόπουλος
μιλούν για την ίδρυση, τους σκοπούς και το έργο του Σχολείου Ψαλτικής.
Πρόκειται για μια σύγχρονη προσπάθεια καλλιέργειας της Μουσικής Τέχνης στην Ψαλτική της έκφραση σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά όργανα.
Σημαντικό του εκπαιδευτικού έργου του Σχολείου Ψαλτικής είναι η έμφαση στη Διδασκαλία της Ψαλτικής σε παιδιά και σε νέους και στη συγκρότηση παιδικού χορού Ψαλτικής.
 Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Ουράνιες Σκέψεις


[Κύρια σελίδα] [1] 2 3  [επόμενο]1-20 από 46Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑναζήτησηΑΡΧΕΙΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρα

Ορθόδοξοι προορισμοί

Διαφημίσεις